STAMI-logo

Fremtidens arbeidsliv - arbeidsmiljø og helse

Vil du bidra til forskningsprosjektet Fremtidens arbeidsliv - arbeidsmiljø og helse?

Vi ønsker herved å spørre deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å kartlegge utfordringer nordiske arbeidsplasser kommer til å stå overfor med tanke på arbeidsmiljø og arbeidshelse de neste tiårene. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Bakgrunn og formål

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) gjennomfører i samarbeid med Det Nationale Forskningscenter for Arbeidsmiljø (NFA) i Danmark i 2019 et forskningsprosjekt for å kartlegge utfordringer nordiske arbeidsplasser kommer til å stå overfor med tanke på arbeidsmiljø og arbeidshelse de neste tiårene. Prosjektet er en del av et større prosjekt som er finansiert av Nordisk Ministerråd og ledes av Fafo i Norge, med over 30 forskere fra universiteter og forskningsinstitutter i de fem nordiske landene.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Undersøkelsen sendes ut til representanter for partene i arbeidslivet, tilsyn, bedriftshelsetjenester, forskere og konsulenter som har relevant kompetanse på nordiske arbeidsforhold og arbeidsmiljø.

Hva innebærer det for deg å delta?

Dersom du velger å delta, innebærer det at du fyller ut et spørreskjema. Dette vil ta deg ca. 15 minutter. Du vil bli bedt om å liste opp arbeidsmiljøutviklinger, -utfordringer og -muligheter som du anser for å være spesielt sentrale for arbeidstakere og arbeidsgivere de kommende 10-15 årene, samt å gi en kort begrunnelse for dine valg. Svarene vil bli registrert elektronisk.
Du vil deretter bli kontaktet på nytt i løpet av noen måneder. Vi vil da be deg om å se gjennom og eventuelt supplere og kommentere på en liste av faktorer som vi har utarbeidet basert på besvarelsene fra deltakerne i prosjektet.
Vi vil så kontakte deg en tredje gang for å be deg om å rangere arbeidsmiljøfaktorene på den endelige listen med hensyn til deres relative betydning for helse og velvære. Det endelige resultatet – en prioritert liste med arbeidsmiljøfaktorer av spesiell betydning for fremtiden – vil bli sendt ut til alle deltakerne i studien.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta. Hvis du velger å delta, kan du dessuten når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Dine opplysninger vil bare bli brukt til formålene beskrevet i dette dokumentet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Ingen deltakere vil kunne gjenkjennes i publikasjoner eller omtale av prosjektet, men organisasjonene deltakerene er ansatte ved vil kunne identifiseres. Det vil imidlertid ikke offentliggjøres informasjon om hva ansatte ved de enkelte organisasjonene har besvart.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.20. Personopplysninger vil slettes ved prosjektslutt.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Innlogging

SAC-kode