KARTLEGGING AV VOLD OG TRUSLER BLANT BARNEVERNSANSATTE I OSLO

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor vi ønsker å kartlegge vold og trusler blant barnevernansatte i Oslo kommune. Det foreligger lite forskning på arbeidsmiljø, helseplager og sykefravær blant ansatte i barnevernet. Det er særlig behov for økt kunnskap om hvilke faktorer i arbeidet som kan henge sammen med vold/trusler om vold, effekter av vold og trusler, og hvordan arbeidsgivere kan ivareta sine ansatte i slike situasjoner.

I samarbeid med Oslo kommune gjennomfører Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i perioden 2019-2024 et forskningsprosjekt blant ansatte i barnevernsinstjenesten i Oslo kommune. Dette forskningsprosjektet har som mål å undersøke a) forekomsten av vold og trusler, b) helseeffekter av vold og trusler og c) prosedyrer og tiltak mot vold og trusler.

Du blir spurt om å delta fordi du er ansatt i barnevernstjenesten i Oslo kommune. Ditt svar vil kunne bidra til arbeidet med forebygging og håndtering av saker om vold og trusler, og vil dermed også kunne bidra til å forbedre arbeidshverdagen til de ansatte.

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET?

Alle som deltar i studien fyller ut et spørreskjema om arbeidsmiljø og helse. Spørreskjemaet fylles ut enten via internett eller på papir. Det tar ca. 45 minutter å fylle ut skjemaet. Skjemaet fylles ut en gang hver sjette måned over en periode på 12 måneder. Skjemaet skal altså besvares til sammen tre ganger. I tillegg vil noen av deltakerne bli invitert til delta i en kvantitativ dagbokstudie på et senere tidspunkt. En kvantitativ dagbokstudie er et kort spørreskjema som man fyller ut daglig over en begrenset tidsperiode.

Hvis du gir samtykke til dette vil informasjon om sykefravær hentes inn fra Oslo kommunes registre i 2022. Vi vil her hente ut informasjon om antall tilfeller med sykefravær og antall dager med sykefravær for en periode på 24 måneder. Informasjon om sykefravær vil bli sammenkoblet med data fra spørreskjemaundersøkelsen. Denne informasjonen vil ikke bli gjort tilgjengelig for Oslo kommune og skal kun brukes i forskningssammenheng.

Det skal ikke tas blodprøver eller urinprøver. Det skal ikke gjøres undersøkelser som kan gi smerte eller ubehag. Vi spør om hendelser som er knyttet til ditt arbeidsforhold. Med arbeidsforhold mener vi alle situasjoner du er i pga. av ditt ansettelsesforhold, enten på arbeidsplassen, jobbreiser, i feltarbeid, på samarbeidsarenaer med eksterne partnere, i sosiale sammenkomster og andre situasjoner som er relatert til nåværende arbeidsforhold.

MULIGE FORDELER OG ULEMPER

Besvarelse av spørreskjemaet og innsats for å bedre helse hos ansatte i barnevernet kan forbedre din og de andre deltakernes arbeidssituasjon, øke trivsel og redusere helseplager. Det medfører ingen kjente ulemper, ubehag eller risiko å delta i dette prosjektet. Å svare på denne kartleggingen er ikke å anse som en varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst, uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke til å delta i studien. Arbeidsgiver eller andre vil ikke få informasjon om dette. Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert på deg. Du har rett til å få rettet og slettet personopplysninger om deg, rett til å få utlevert en kopi av dine personopplysninger og rett til å sende en klage til Datatilsynet vedrørende behandling av dine personopplysninger dersom du mener at denne behandlingen er utilstrekkelig. Hvis du velger å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling.

Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser. Hvis du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte:

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Opplysninger som gis til Oslo kommune er på gruppenivå og fullstendig anonyme (uten navn eller fødselsnummer). Informasjonen som innhentes fra spørreskjemaene behandles slik at det ikke er mulig å finne ut hva enkeltpersoner har besvart.

STAMI oppretter en kode som knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun personell knyttet til prosjektet og som har taushetsplikt som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg. Informasjonen vil bli koblet mot Oslo kommunes sykefraværsregistre hvor vi vil hente ut informasjon om antall tilfeller og antall dager med sykefravær. Dette utføres kun av personell ved STAMI knyttet til prosjektet og som har taushetsplikt.

Ressurssenter for psykologiske og sosiale forhold i arbeid (Ressurssenteret) ved STAMI står for systemet for sikkerhet og anonymitet (personvern). Din arbeidsgiver vil ikke få tilgang til dine besvarelser eller direkte informasjon om deg knyttet til undersøkelsen. Prosjektet avsluttes den 31.12.2024. Data lagres til den 31.12.2029. Hvis det er behov for data/opplysninger etter dette, må det søkes ny godkjenning fra Regional etisk komité (REK). Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

OPPFØLGINGSPROSJEKT

Kartleggingen vil bli gjennomført tre ganger i løpet av 12 måneder. Du vil derfor bli bedt om å besvare det samme spørreskjemaet to ganger til.

GOKJENNING

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet, og har gitt forhåndsgodkjenning [Saksnr. 208496)

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig Statens Arbeidsmiljøinstitutt og prosjektleder Morten Birkeland Nielsen et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1a og artikkel 9 nr. 2a. På oppdrag fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.

KONTAKTOPPLYSNINGER

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med Morten Birkeland Nielsen (Prosjektleder) (986 41 125 / morten.nielsen@stami.no) eller Sana Parveen (prosjektmedarbeider) (23 19 52 12 / sana.parveen@stami.no).

Personvernombud på institusjonen er Jan Shahid Emberland: jse@stami.no

Innlogging
SAC-kode