Tiltaksprosjektet i gjenvinningsindustri

Anonymitet – sikkerhet

Den enkelte som svarer på denne undersøkelsen er sikret full konfidensialitet og anonymitet. Det vil si at ingen del av besvarelsen fra den enkelte ansatte blir gjort offentlig eller vist til bedriftsledelsen eller til uvedkommende. Ressurssenteret ved Statens arbeidsmiljøinstitutt anvender et datasystem som sikrer at den enkeltes besvarelse forblir konfidensiell og sikkert oppbevart. Etter at besvarelsen er utført, lagres besvarelser og persondata fysisk atskilt. Det er ingen elektronisk forbindelse som kan "hackes" mellom besvarelse og persondata.

Navn og fødselsnummer er skjult i systemet og benyttes bare for å spørre deltakerne flere ganger og sammenligne funn. Bare forskere med taushetsplikt får bruke data.

Resultater som gis tilbake til bedriften er anonymisert på en slik måte at enkeltpersoners besvarelser ikke kan gjenfinnes. Persondata som alder, kjønn og utdannelse brukes bare til å sammenligne grupper og ikke til å finne fram til enkeltpersoner.
Tiltak for primærforebyggelse av helseplager og sykefravær i gjenvinningsindustri

Bakgrunn og hensikt

Det er gjort lite forskning på arbeidsmiljø, helseplager og sykefravær innen gjenvinningsinsdustrien. Det er behove for å øke kunnskapen om hvilke tiltak som virker. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) gjennomfører i perioden 2015-2018 et forskningsprosjekt som skal undersøke virkningen av tiltak for å forebygge helseplager og sykefravær i gjenvinningsindustrien.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med bransjeforeningen for gjenvinning i Norsk Industri.

Mulige fordeler og ulemper

Besvarelse av spøkjemaet og innsats for å bedre helse hos ansatte i din avdeling kan forbedre din og de andre deltakernes arbeidssituasjon, øke trivsel og redusere helseplager. Det medfører ingen kjente ulemper, ubehag eller risiko å delta i dette prosjektet.
Innlogging

OSAC- / SAC-kodeKontaktpersoner:

Live Bakke Finne
Live.Bakke.Finne@stami.no
Tlf: 23 19 52 44

Shahrooz Elka
Shahrooz.Elka@stami.no
Tlf: 23 19 52 16